Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v Bardejove

PONDELOK:

1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba (bytovky), BARDEJOVSKÉ KÚPELE (celé),
Partizánska, Cintorínska, Gorkého, Jiráskova, Gorlická, Moyzesova, Wolkerova, nám. SNP
2. rajón: Kellerova, Jesenského, Přerovská, Kukorelliho, Kukučínova, Ľ. Štúra, S. Chalúpku,
Bernolákova, M. Benku, J. Matúšku, 9. mája, Tehelná
3. rajón: Mlynská, Sázavského, Komenského (pravá strana), Ťačevská (pravá strana), Sv.
Jakuba (všetko), Bezručova (1100), tržnica „AB“, Kuzmányho (1100), sídlisko Poštárka
(bytovky)

UTOROK:

1. rajón: DLHÁ LÚKA, Kutuzovova, Toplianska (všetko), Pod Vinbargom, Družba (domy),
Pod Papierňou, Mikulovská, J. Bottu, Sládkovičova, Gutgeselova, Duklianska (bytovka), Pri
Štepnici
2. rajón: Poštárka (domy + firmy), Nábrežná (všetko), 29. augusta (1100), Fučíkova, Nový
sad (1100), Českej Lípy (1100), T. Ševčenku, Komenského (ľavá strana), Ťačevská (ľavá
strana)
3. rajón: Dlhý rad, BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES, Slovenská (všetko), tržnica „AB“.

STREDA:

1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba (bytovky + domy), sídlisko Poštárka (bytovky)
2. rajón: Štefánikova, Dlhý rad (110), Kúpeľná, Českej Lípy, Fučíkova, 29. augusta, B. S.
Timravy, Družstevná, Hurbanova, Mníchovský potok
3. rajón: MIHAĽOV, Bardejovská Zábava

ŠTVRTOK:

2. rajón: Hviezdoslavova, Baštová, Miškovského, Kláštorská, Rhodyho, Veterná, Radničné
námestie, Krátky rad, F. Kráľa, Pod brehom, Šiancova, Starý blich, Pod Šibeňou horou, Pod
lipkou, Postajok, Pod Kalváriou, Stöcklova, Poštová
3. rajón: podniky (Duklianska a Priemyselná), Sázavského, Sv. Jakuba (1100), tržnica AB

PIATOK:

1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba (bytovky), BARDEJOVSKÉ KÚPELE (okrem
domov), Partizánska, Cintorínska, Gorkého, Jiráskova, Gorlická, Moyzesova, Wolkerova,
nám. SNP
2. rajón: kpt. Nálepku, Bezručova (všetko), Kuzmányho (110), Kacvinského, Gróner,
Puškinova, T. Ševčenku, Nábrežná (bytovky), Fučíková (bytovky), Komenského (ľavá
strana), Ťačevská (ľavá strana)
3. rajón: Dlhý rad, 29 augusta, Nový sad, Českej Lípy, Slovenská (1100), Komenského
(pravá strana), Ťačevská (pravá strana), sídlisko Poštárka (bytovky), tržnica AB

SOBOTA:

1. rajón: sídlisko Vinbarg, sídlisko Družba, sídlisko Poštárka

PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA

1. Mesto má pre občanov mesta platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné
stavebné odpady zriadený zberný dvor na ul. Štefánikova 3751 v Bardejove.
2. Zberný dvor sa prevádzkuje v dňoch: pondelok až sobota (mimo štátnych sviatkoch) a v čase:
od 6:00 do 18:00 hod.
3. Fyzická osoba môže na zbernom dvore bezplatne odovzdať nasledujúce oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu: obaly a neobalové výrobky, z papiera, plastov, skla, kovov,
VKM, BRKO (zelený, oleje a tuky), objemný odpad, odpad s obsahom škodlivín, odpadové
pneumatiky, textil a šatstvo, elektroodpady, batérie a akumulátory.
4. Fyzická osoba môže na zbernom dvore za poplatok odovzdať drobné stavebné odpady.
Poplatok je určený v samostatnom VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady (t.j. 0,020 € / kg).
5. Zber odpadov na zberných dvoroch sa bezodplatne neuskutočňuje od podnikateľov, ale
len za poplatok prevádzkovateľovi zberného dvora, pre ktorý vedie prevádzkovateľ
zberného dvora samostatnú evidenciu ostatných odpadov.

KONTAKT PRE INFORMÁCIE:

Mestský úrad Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov – odd. životného prostredia
tel. 054/ 486 2163; e-mail: separacia@bardejov.sk milan.klimek@bardejov.sk
EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov – poverená organizácia
tel. 0910 809 868; 0910 809 869; e-mail: tibor.holtman@ekobardas.sk ekobard@centrum.sk

Zdroj: mesto Bardejov