Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v Bardejovskej Novej Vsi


Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova
3751 – tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí
poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové
kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch
od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES

– 25.4.2019 –
Nová ul. – voľná plocha pri MSK

– 26.4.2019 –
Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku
Giraltovská – parkovisko

– 29.4.2019 –
Pri štadióne – na mestskej komunikácií
Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:
a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.) rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá,
farby, oleje, riedidlá a pod.),
– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste,
konáre a pod.),
– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).