Umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov v Bardejovskej Novej Vsi


Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova
3751 – tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom Mesta Bardejov a jeho priľahlých častí
poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov pre uloženie objemného odpadu. Veľkoobjemové
kontajnery budú umiestnené na vopred určené miesto od pondelka do piatku v časových intervaloch
od 12:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa podľa vypracovaného harmonogramu.

 

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

a) Nadrozmerný veľkoobjemový odpad (rôzne obaly, starý nábytok a pod.)
rozmerovo zmenšili, aby kontajner bol čo najlepšie kapacitne využitý.

b) Do kontajnerov je zakázané vhadzovať:
– nebezpečný odpad (akumulátory, kompresory z chladničiek, svietidlá,
farby, oleje, riedidlá a pod.),

– biologicky rozložiteľný odpad (kuchynský odpad, odpad zo záhrad, liste,
konáre a pod.),

– drobný stavebný odpad (stavebnú suť).

 

Harmonogram poskytovania veľkoobjemových kontajnerov


I. s í d l i s k o O B R A N C O V M I E R U
– 16.9.2019 –
Komenského – parkovisko pri K2
Ťačevská – parkovisko pri K5
– 17.9.2019 –
Komenského – parkovisko pri D4
Komenského – parkovisko pri MŠ

– 18.9.2019 –
Komenského – parkovisko pri A8
Komenského – parkovisko pri A10

– 19.9.2019 –
Ťačevská – parkovisko pri bloku B
Bezručova – parkovisko pri bloku D6

– 20.9.2019 –
Ťačevská – parkovisko pri bloku K10
Sázavského – parkovisko pri bloku I2

– 23.9.2019 –
Wolkerova – parkovisko pri bloku G2
Gorlická – malé parkovisko pri OD AB

– 24.9.2019 –
Moyzesova – parkovisko pri bloku E4
Gorkého – parkovisko pri tržnici AB

– 25.9.2019 –
Gorkého – parkovisko pri bloku A1
Jiráskova – parkovisko pri Gymnáziu

– 26.9.2019 –
Partizánska – parkovisko pri bloku H1
Partizánska – parkovisko pri bloku B4

– 27.9.2019 –
Partizánska – parkovisko pri bloku B6

II. s í d l i s k o Z A R A J O M
– 27.9.2019 –
Fučíkova – parkovisko pri hotely Artin

– 30.9.2019 –
Přerovská – pri Evanjelickom cintoríne
Dlhý rad – parkovisko pri bloku A1

– 1.10.2019 –
Dlhý rad – parkovisko pri bloku B2
Slovenská – parkovisko pri kotolni 07

-2.10.2019 –
Nový sad – parkovisko

III. s í d i s k o D R U Ž B A
– 2.10.2019 –
Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A3

– 3.10.2019 –
Pod Papierňou – parkovisko pri bloku C2
Pod Papierňou – parkovisko pri bloku A5

– 4.10.2019 –
Pod Papierňou – parkovisko pri bloku B2
J. Bottu, – mestská komunikácia

– 7.10.2019 –
Štefánikova – parkovisko pred futbalovým štadiónom
Štefánikova – parkovisko pred objektom Cactus

IV. s í d l i s k o V I N B A R G
– 8.10.2019 –
J. Grešáka – parkovisko pri bloku B15
L. Svobodu – parkovisko pri VII. ZŠ

– 9.10.2019 –
L. Svobodu – parkovisko pri bloku B4
L. Novomeského – parkovisko pri bloku B1

– 10.10.2019 –
J. Švermu – parkovisko pri kotolni
A. Svianteka – parkovisko pri bloku A3

V. R O D I N N É D O M Y Bardejov – I B V
– 11.10.2019 –
Pod Vinbargom – parkovisko pri V. ZŠ
sv. Jakuba – parkovisko pri NsP – veľké

– 14.10.2019 –
Ťačevská – parkovisko pri NsP – malé
Gróner – pred železničným priecestím

– 15.10.2019 –
Pod Šibeňou horou – pri obchode ABM
Pod Lipkou – voľná plocha pri moste

– 16.10.2019 –
Postajok – voľná plocha pri železničnom prejazde
Stöcklova – parkovisko

– 17.10.2019 –
Hviezdoslavova – parkovisko
Kukorelliho ul.- 2 x (voľná plocha na konci ulice + odbočka ku Guľovi)

– 18.10.2019 –
Bernolákova – mestská komunikácia pri ihrisku
Ľ.Štúra – na konci ulice

– 21.10.2019 –
Ľ. Štúra – parkovisko pri hostinci
Tehelná – MsK pri rodinnom dome č.75

– 22.10.2019 –
Pri Štepnici – pri rodinných domoch
Mičková ul. – voľná plocha pri záhradkárstve

– 23.10.2019 –
Bardejovská Zábava – parkovisko pri obchode
Poštárka / IBV – pri zastávke MHD

– 24.10.2019 –
Poštárka / sídlisko – ľavá strana
Poštárka / sídlisko – pravá strana

– 25.10.2019 –
Poštárka / bývalá konečná zastávka MHD

VI. B A R D E J O V S K Á N O V Á V E S
– 25.10.2019 –
Nová ul. – voľná plocha pri MSK

– 28.10.2019 –
Nám. L.Berku – parkovisko pri nákupnom stredisku
Giraltovská – parkovisko

– 29.10.2019 –
Pri štadióne – na mestskej komunikácií
Pálenica – na mestskej komunikácií pri lávke

VII. D L H Á L Ú K A
– 30.10.2019 –
Dlhá – parkovisko pri nákupnom stredisku
Minerálna – parkovisko pri prameni minerálnej vody

– 4.11.2019 –
Kamenec – pri moste

VIII. B A R D E J O V S K É K Ú P E L E
– 4.11.2019 –
Bardejovské Kúpele – parkovisko pri obytných blokoch

IX. M I H A Ľ O V
– 5.11.2019 –
Mihaľov – pri cintoríne
Mihaľov – pri zastávke MHD (futbalové ihrisko)

 

P.S.: V prípade nepriaznivého počasia a neumiestnenia veľkoobjemového kontajnera v
stanovenom termíne, sa uskutoční náhradný termín v čase po skončení plánovaného harmonogramu
t.j. od 06.11.2019. Spresnenie termínu bude zverejnené v tlači, na webovej stránke mesta
www.bardejov.sk a na teletexte Bardejovskej televízie.

 

ZDROJ: bardejov.sk